Algemene voorwaarden

[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_row _id=”2″ ][cs_element_column _id=”3″ ][cs_element_line _id=”4″ ][cs_element_gap _id=”5″ ][cs_element_text _id=”6″ ][cs_element_gap _id=”7″ ][cs_text]

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op mensen die www.thejobfitters.nl  (“Jobfitters”) bezoeken en zich registreren voor de nieuwsbrief. De volgende Algemene voorwaarden hebben invloed op uw wettelijke rechten en verplichtingen. Ze vormen een juridisch bindend contract tussen u en de site. Dit zijn onze algemene voorwaarden voor het gebruik van onze service en deze zijn van toepassing wanneer u de website bezoekt. Door u te registreren voor de nieuwsbrief op www.thejobfitters.nl  wordt u geacht deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard. We behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en bij te werken.

1.       Acceptatie van voorwaarden

De webpagina’s die beschikbaar zijn bij Jobfitters en alle gekoppelde pagina’s (‘Site’), zijn eigendom van en worden beheerd door Jobfitters vof, een Nederlandse Eenmanszaak en zijn voor u toegankelijk onder de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden (‘Voorwaarden’). Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u de services gebruikt. Door toegang te krijgen tot de site, inhoud te bekijken of services te gebruiken die beschikbaar zijn op de site (zoals elke hieronder wordt gedefinieerd), stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden, die samen met ons Privacybeleid onze relatie met u beheersen met betrekking tot de site . Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot de site.

2.       Beschrijving van de dienst

De site is een online community die professionals in staat stelt om opmerkingen te posten, door inhoud te bladeren, meningen en ideeën te delen, deel te nemen aan wedstrijden en promoties, en toegang en / of diensten te kopen die van tijd tot tijd beschikbaar worden gesteld op de Site.Diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, elke dienst en / of inhoud die Jobfitters voor u beschikbaar stelt of voor u uitvoert, evenals het aanbieden van alle materialen die worden weergegeven, overgedragen of uitgevoerd op de Site of via de Diensten. Inhoud (“Inhoud”) omvat, maar is niet beperkt tot tekst, opmerkingen van gebruikers, berichten, informatie, gegevens, afbeeldingen, nieuwsartikelen, foto’s, afbeeldingen, illustraties en software. Uw toegang tot en gebruik van de Site kan van tijd tot tijd worden onderbroken als gevolg van apparatuurdefecten, updates, onderhoud of reparatie van de Site of enige andere reden binnen of buiten de controle van Jobfitters. Jobfitters behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de Site en / of enige Service op elk gewenst moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen. Jobfitters kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten of uw toegang tot delen van of de gehele Site en de diensten beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. De site mag niet worden gebruikt voor de opslag van uw inhoud en afbeeldingen en u wordt verzocht uw eigen kopieën te bewaren van alle inhoud die op de site plaatst.

3.       Nieuwsbrief aanmelding

Uw gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld maar worden alleen gebruikt om u over diensten, nieuws en aanbiedingen van Jobfitters te informeren. Jobfitters en de door Jobfitters ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mails. Jobfitters kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van een upload of e-mailberichten. U kan op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief op de afmeldlink te klikken.

4.       Auteursrechtklachten

Jobfitters respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om onmiddellijk te reageren op elke claim dat Inhoud die op de Site is geplaatst, inbreuk maakt op het auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom (“Inbreuk”) van een persoon. Jobfitters zal redelijke inspanningen leveren om kennisgevingen van vermeende inbreuk te onderzoeken en zal passende actie ondernemen onder de toepasselijke intellectuele-eigendomswetgeving en deze voorwaarden wanneer het van mening is dat een inbreuk heeft plaatsgevonden, inclusief het verwijderen of uitschakelen van toegang tot de inhoud die wordt geclaimd als inbreukmakend.  Om Jobfitters op de hoogte te stellen van een mogelijke inbreuk, moet u uw kennisgeving schriftelijk onder de aandacht brengen onder vermelding van “Copyrightbreuk” aan info@thejobfitters.nl en in uw kennisgeving een gedetailleerde beschrijving opnemen van de vermeende inbreuk die voldoende onderbouwd is om Jobfitters in staat te stellen een redelijke beslissing te nemen over de geclaimde inbreuk. Als we de inhoud verwijderen als reactie op een kennisgeving van Inbreuk, zullen we redelijke pogingen doen om contact op te nemen met de gebruiker die de betreffende Inhoud heeft gepost om hem van onze beslissing op de hoogte te stellen.

5.       Links

De Diensten kunnen koppelingen naar andere sites of bronnen bieden, of derden kunnen deze aanbieden. Omdat Jobfitters geen controle heeft over dergelijke sites en bronnen, erkent en stemt u ermee in dat Jobfitters niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en niet instemt met en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. U erkent en stemt er verder mee in dat Jobfitters niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron.

 6.       Beperking van aansprakelijkheid

Jobfitters  zal haar werkzaamheden en dienstverlening naar beste vermogen verrichten en daarbij die zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht.

Jobfitters is in geen geval aansprakelijk met betrekking tot de site, de diensten of enige inhoud (i) voor verloren winst of speciale, indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade van welke aard dan ook, (ii) om vervangende goederen of diensten te leveren (hoe deze ook ontstaan), of (iii) voor enige directe schade in Overmaat van (in totaal) € 100. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verbindingen / introducties / mogelijkheden die via de site worden geopend / gemaakt. We bieden het platform voor deze interacties, maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve resultaten. We doen er echter alles aan om ervoor te zorgen dat alle informatie op de site correct en waarheidsgetrouw is. We zullen actief inhoud verwijderen die niet voldoet aan onze normen.

7.         Geheimhouding

Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar tot openbaarmaking verplicht, is Jobfitters verplicht tot geheimhouding tegenover derden, van vertrouwelijke informatie die met betrekking tot een mogelijke bemiddelingsopdracht is verkregen tenzij door betrokkene toestemming is gegeven deze informatie met derden te delen.

 8.        Beëindiging

Jobfitters kan alle Diensten onmiddellijk beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als u de Voorwaarden schendt.

9.       Wijzigingen in deze voorwaarden

Jobfitters behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als de wijzigingen een materiële wijziging van de voorwaarden vormen, stelt Jobfitters u hiervan op de hoogte door een aankondiging op de site te plaatsen. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar goeddunken van Jobfitters bepaald. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen en vertrouwd raken met dergelijke wijzigingen. Als u een dienst gebruikt of inhoud bekijkt na kennisgeving van een materiële wijziging van de voorwaarden, betekent dit dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.

10.   Bedrijfsgegevens

Jobfitters vof  is een bedrijf gevestigd in Nederland (NL) en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Geregistreerd nummer: 73604917. Vragen of opmerkingen kunt u richten aan info@thejobfitters.nl

[/cs_text][cs_element_line _id=”9″ ][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][cs_element_section _id=”10″ ][cs_element_layout_row _id=”11″ ][cs_element_layout_column _id=”12″ ][x_image type=”none” src=”https://www.thejobfitters.nl/wp-content/uploads/2019/08/Middel-31@3x.png” alt=”” link=”false” href=”#” title=”” target=”” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” info_content=”” style=”width: 200px;margin-top:10px;”][/cs_element_layout_column][/cs_element_layout_row][/cs_element_section][/cs_content][cs_content_seo]Algemene Voorwaarden De volgende voorwaarden zijn van toepassing op mensen die www.thejobfitters.nl  (“Jobfitters”) bezoeken en zich registreren voor de nieuwsbrief. De volgende Algemene voorwaarden hebben invloed op uw wettelijke rechten en verplichtingen. Ze vormen een juridisch bindend contract tussen u en de site. Dit zijn onze algemene voorwaarden voor het gebruik van onze service en deze zijn van toepassing wanneer u de website bezoekt. Door u te registreren voor de nieuwsbrief op www.thejobfitters.nl  wordt u geacht deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard. We behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en bij te werken. 1.       Acceptatie van voorwaarden De webpagina’s die beschikbaar zijn bij Jobfitters en alle gekoppelde pagina’s (‘Site’), zijn eigendom van en worden beheerd door Jobfitters vof, een Nederlandse Eenmanszaak en zijn voor u toegankelijk onder de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden (‘Voorwaarden’). Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u de services gebruikt. Door toegang te krijgen tot de site, inhoud te bekijken of services te gebruiken die beschikbaar zijn op de site (zoals elke hieronder wordt gedefinieerd), stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden, die samen met ons Privacybeleid onze relatie met u beheersen met betrekking tot de site . Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot de site. 2.       Beschrijving van de dienst De site is een online community die professionals in staat stelt om opmerkingen te posten, door inhoud te bladeren, meningen en ideeën te delen, deel te nemen aan wedstrijden en promoties, en toegang en / of diensten te kopen die van tijd tot tijd beschikbaar worden gesteld op de Site.Diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, elke dienst en / of inhoud die Jobfitters voor u beschikbaar stelt of voor u uitvoert, evenals het aanbieden van alle materialen die worden weergegeven, overgedragen of uitgevoerd op de Site of via de Diensten. Inhoud (“Inhoud”) omvat, maar is niet beperkt tot tekst, opmerkingen van gebruikers, berichten, informatie, gegevens, afbeeldingen, nieuwsartikelen, foto’s, afbeeldingen, illustraties en software. Uw toegang tot en gebruik van de Site kan van tijd tot tijd worden onderbroken als gevolg van apparatuurdefecten, updates, onderhoud of reparatie van de Site of enige andere reden binnen of buiten de controle van Jobfitters. Jobfitters behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de Site en / of enige Service op elk gewenst moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen. Jobfitters kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten of uw toegang tot delen van of de gehele Site en de diensten beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. De site mag niet worden gebruikt voor de opslag van uw inhoud en afbeeldingen en u wordt verzocht uw eigen kopieën te bewaren van alle inhoud die op de site plaatst. 3.       Nieuwsbrief aanmelding Uw gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld maar worden alleen gebruikt om u over diensten, nieuws en aanbiedingen van Jobfitters te informeren. Jobfitters en de door Jobfitters ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze e-mails. Jobfitters kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van een upload of e-mailberichten. U kan op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief op de afmeldlink te klikken. 4.       Auteursrechtklachten Jobfitters respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om onmiddellijk te reageren op elke claim dat Inhoud die op de Site is geplaatst, inbreuk maakt op het auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom (“Inbreuk”) van een persoon. Jobfitters zal redelijke inspanningen leveren om kennisgevingen van vermeende inbreuk te onderzoeken en zal passende actie ondernemen onder de toepasselijke intellectuele-eigendomswetgeving en deze voorwaarden wanneer het van mening is dat een inbreuk heeft plaatsgevonden, inclusief het verwijderen of uitschakelen van toegang tot de inhoud die wordt geclaimd als inbreukmakend.  Om Jobfitters op de hoogte te stellen van een mogelijke inbreuk, moet u uw kennisgeving schriftelijk onder de aandacht brengen onder vermelding van “Copyrightbreuk” aan info@thejobfitters.nl en in uw kennisgeving een gedetailleerde beschrijving opnemen van de vermeende inbreuk die voldoende onderbouwd is om Jobfitters in staat te stellen een redelijke beslissing te nemen over de geclaimde inbreuk. Als we de inhoud verwijderen als reactie op een kennisgeving van Inbreuk, zullen we redelijke pogingen doen om contact op te nemen met de gebruiker die de betreffende Inhoud heeft gepost om hem van onze beslissing op de hoogte te stellen. 5.       Links De Diensten kunnen koppelingen naar andere sites of bronnen bieden, of derden kunnen deze aanbieden. Omdat Jobfitters geen controle heeft over dergelijke sites en bronnen, erkent en stemt u ermee in dat Jobfitters niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en niet instemt met en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. U erkent en stemt er verder mee in dat Jobfitters niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron.  6.       Beperking van aansprakelijkheid Jobfitters  zal haar werkzaamheden en dienstverlening naar beste vermogen verrichten en daarbij die zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Jobfitters is in geen geval aansprakelijk met betrekking tot de site, de diensten of enige inhoud (i) voor verloren winst of speciale, indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade van welke aard dan ook, (ii) om vervangende goederen of diensten te leveren (hoe deze ook ontstaan), of (iii) voor enige directe schade in Overmaat van (in totaal) € 100. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verbindingen / introducties / mogelijkheden die via de site worden geopend / gemaakt. We bieden het platform voor deze interacties, maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve resultaten. We doen er echter alles aan om ervoor te zorgen dat alle informatie op de site correct en waarheidsgetrouw is. We zullen actief inhoud verwijderen die niet voldoet aan onze normen. 7.         Geheimhouding Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar tot openbaarmaking verplicht, is Jobfitters verplicht tot geheimhouding tegenover derden, van vertrouwelijke informatie die met betrekking tot een mogelijke bemiddelingsopdracht is verkregen tenzij door betrokkene toestemming is gegeven deze informatie met derden te delen.  8.        Beëindiging Jobfitters kan alle Diensten onmiddellijk beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als u de Voorwaarden schendt. 9.       Wijzigingen in deze voorwaarden Jobfitters behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als de wijzigingen een materiële wijziging van de voorwaarden vormen, stelt Jobfitters u hiervan op de hoogte door een aankondiging op de site te plaatsen. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar goeddunken van Jobfitters bepaald. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen en vertrouwd raken met dergelijke wijzigingen. Als u een dienst gebruikt of inhoud bekijkt na kennisgeving van een materiële wijziging van de voorwaarden, betekent dit dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden. 10.   Bedrijfsgegevens Jobfitters vof  is een bedrijf gevestigd in Nederland (NL) en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Geregistreerd nummer: 73604917. Vragen of opmerkingen kunt u richten aan info@thejobfitters.nl[/cs_content_seo]