Privacy verklaring

1.     Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op diensten van The Jobfitters.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens The Jobfitters van je verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren, met welke partijen wij gegevens delen en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is The Jobfitters, Fort Vurenstraat 13, 1384BD Weesp. Als functionaris voor gegevensbescherming heeft The Jobfitters de heer W.J Broekhuisen aangewezen.

2.    Verwerkte persoonsgegevens

Door jou verstrekte gegevens

Wanneer jij je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, je inschrijft voor een evenement, contact opneemt met The Jobfitters of anderszins gebruik maakt van de diensten van The Jobfitters, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

De website van The Jobfitters bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene contact opneemt met The Jobfitters e-mail of via een contactformulier, worden de persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn verzonden automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden overgedragen, worden opgeslagen met het doel de betrokkene te verwerken of contact op te nemen. Er is geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.

The Jobfitters biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen over individuele blog bijdragen achter te laten op een blog, die op de website van The Jobfitters staat. Een blog is een webgebaseerde, publiek toegankelijke portal, waardoor een of meer mensen die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. Blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, worden de opmerkingen van de betrokkene ook opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van het commentaar en over de gebruiker (pseudoniem) gekozen door de betrokkene . Bovendien wordt ook het IP-adres vastgelegd dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst via een bepaalde opmerking. De opslag van deze persoonlijke gegevens is daarom in het eigen belang van de gegevensbeheerder, zodat hij in geval van inbreuk kan ontslaan. Deze verzamelde persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij een dergelijke overdracht wettelijk verplicht is of het doel van de wettelijke  verdediging van de gegevensbeheerder dient.

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan The Jobfitters, kan The Jobfitters aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende je gebruik van de diensten van The Jobfitters. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van The Jobfitters. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
  • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals je surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
  • locatiegegevens afkomstig van je apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt.

Onderstaand meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan op de website van The Jobfitters.

Cookies

De internetpagina’s van The Jobfitters gebruiken momenteel nog geen cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen. Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hiermee kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van het betreffende onderwerp onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID. The Jobfitters behoudt zich het recht voor om middels cookies de gebruikers van deze website gebruikersvriendelijkere diensten aan te bieden die momenteel zonder de cookie-instelling niet mogelijk zijn. Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, onze website-gebruikers te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, b.v. hoeft geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt geopend, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie dus wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker.  De betrokkene kan op elk moment het instellen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan dus het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn in de toekomst mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

3.    Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

The Jobfitters verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: om een kandidaat in te schrijven in a) het kandidaat systeem b) voor het benaderen van potentiele werkgevers op basis van de door jouw getoonde interesse in een nieuwe job. Dit kan zowel op basis van een expliciet overeengekomen zoekopdracht voor een specifieke job dan wel een algemeen verzoek om op de hoogte te worden gebracht van mogelijk interessante vacatures.  c)  om in het kandidaatsysteem te blijven voor matching met toekomstige openstaande posities. Kandidaten die zich registreren via de site of na persoonlijk contact ontvangen een schriftelijke bevestiging van de registratie.

Na uitdrukkelijke goedkeuring van de kandidaat verstrekken we een volledig CV aan een potentiële werkgever. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming sturen we informatie zonder naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en namen van huidige en voormalige werkgevers. Werkgeversnamen worden vervangen door profielschetsen.

De verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met The Jobfitters sluit wanneer je een dienst afneemt;

  • om je onze diensten zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden en deze te onderhouden, optimaliseren en beveiligen;
  • om je op de hoogte te houden van de diensten van The Jobfitters;
  • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van The Jobfitters, bestaande uit het belang om onze diensten te verbeteren en beveiligen, om met je te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten). Wanneer je nooit een betaalde klantrelatie hebt gehad met The Jobfitters, stuurt The Jobfitters je enkel commerciële berichten wanneer je hiervoor toestemming hebt verleend.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een contractuele  verplichting van The Jobfiters.

4.    Persoonsgegevens die wij delen met derden

The Jobfitters deelt jouw persoonsgegevens, zonder jouw toestemming,  niet met derden, behoudens in de volgende gevallen:

  1. Bedrijven aan wie wij -op jouw verzoek- gegevens verstrekken;
  2. Bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening (‘verwerkers’), bijvoorbeeld onze IT-leveranciers. In verwerkersovereenkomsten hebben wij afspraken met hen gemaakt rondom zorgvuldige omgang en beveiliging van persoonsgegevens.
  3. Instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken.
  4. Voor zover we hiervoor jouw toestemming hebben verkregen, met derden – zoals Google en Facebook – teneinde je relevante advertenties te kunnen tonen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar onze cookieverklaring.

Om de inhoud en het gebruik van onze website te optimaliseren en te verbeteren, hebben we inzage in het gedrag van jou als gebruiker van onze website. Dat doen wij met behulp van Google Analytics. Deze functionaliteit is privacy-vriendelijk ingesteld, waarbij wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, het IP-adres wordt geanonimiseerd en geen gegevens worden gedeeld met Google.

De persoonsgegevens die wij verwerken worden in principe niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen of landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij daarvoor de wettelijke vereisten in acht nemen.

5.    Bewaartermijn

The Jobfitters verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo worden klantgegevens bewaard tot twee jaar na het einde van de klantrelatie. Daarnaast is The Jobfitters wettelijk verplicht factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving.

6.    Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik. De Data worden onder meer in versleutelde vorm opgeslagen in een datacentrum in Nederland en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang via versleutelde transmissie en opslag.

7.    Jouw rechten

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzaak voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Je hebt te allen tijde het recht om ons eerder om verwijdering van jouw persoonsgegevens te verzoeken.

Je hebt tevens het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van je persoonsgegevens te verzoeken. Overigens kun je ook zelfstandig in je profiel je gegevens aanpassen en/of verwijderen. Verder kun je een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. Verzoeken of klachten rondom privacy kunnen aan ons worden gericht via de hiervoor weergegeven contactgegevens. Na ontvangst van een verzoek zullen wij hier binnen de toepasselijke termijnen op reageren.

Volledigheidshalve wijzen wij je er tevens op dat je het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

8.   Toepasselijk recht

Deze privacyverklaring, alsmede alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

9.    Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.