Mette (27) wil het liefst in een klein bedrijf werken waar ze impact heeft

Gepost op:

20 december 2019

Kan je ons wat vertellen over jouw vorige baan als marketing medewerker bij het advocatenkantoor?

Ik werkte als communicatie en marketing medewerker bij een middelgroot internationaal advocatenkantoor. Ik heb hands-on ervaring opgedaan en resultaten behaald in meerdere marketing- en communicatiedisciplines om bewustzijn te creëren en het verhaal te vertellen van een sterke juridische speler in de Scandinavische landen, via: content marketing, storytelling en CSR.

Het was een traditionele multifunctionele communicatiepositie, waar ik veel copywriting deed voor verschillende formats, waaronder: persberichten, nieuwsbrieven, verkoopmateriaal, sociale media en website (SEO). Ook maakte ik visuals en grafische afbeeldingen om de artikelen te ondersteunen voor alle formats. In die tijd heb ik veel samengewerkt met externe journalisten, grafisch ontwerpers, web-ontwikkelaars, uitgevers en video-editors om een ​​verscheidenheid aan projecten te managen.

Verder heb ik partners en advocaten geadviseerd over: Media, communicatie en verkoop, en crisiscommunicatie.


Wat doe je nu?

Nu werk ik voor een e-commerce startup dat infrarood kussens ontwerpt, produceert en online verkoopt. Daar ben ik wederom de marketing manager. Deze rol is wel veel veelzijdiger dan mijn vorige marketing functie. Nu werk ik met strategie samen, produceer ik content, beheer ik campagnes en ben ik dagelijks bezig om de gehele customer journey vanaf awareness tot aan verkoop te verbeteren.

Doordat ik voor zo’n breed spectrum verantwoordelijk ben, zijn mijn dagelijkse werkzaamheden ook heel divers. Er is eigenlijk geen dag hetzelfde. En aangezien ik bij een startup met een klein team werk, help ik ook anderen waar dat nodig is. Vooral in het hoogseizoen van Oktober tot December. Dan is het echt ‘ all hands on deck’.  Ik ben dan bijvoorbeeld de ene dag een Black Friday campagne aan het voorbereiden en de volgende dag sta ik in een magazijn de voorraad aan te vullen.

Wat vind je leuk aan je huidige baan?


Ik vind het leuk dat er een korte afstand is van idee tot uitvoering en er ruimte is om creatief te zijn. We krijgen een idee in de ochtend; we voeren het dezelfde of de volgende dag uit. En ik vind het heel leuk dat ik de impact van wat ik doe kan zien en volgen op basis van verkoop, conversie, bezoekers en analyses. Dit is iets dat me het gevoel geeft dat wat ik doe goed is, omdat het een verschil maakt voor het bedrijf.

Ik zou zeggen dat er met name twee projecten zijn waar ik erg trots op ben. De eerste is het produceren van de merkfilm, die gebruikt is als full-length en korte clip in Facebook-advertenties. Het was een leuk en uitdagend proces, van brainstormen over een verhaallijn tot het plannen en vinden van acteurs en locatie tot het runnen van de opnamedag en het toezicht houden op de bewerking. Ik ben erg blij met het resultaat en de samenwerking met het productie team.

Het tweede project, waar ik enorm blij mee ben, zijn de drie productvideo’s die ik heb gemaakt samen met een extreem goede en professionele videograaf, die ons ook hielp met de merkfilm. Het is gewoon verbazingwekkend hoe je van een vrij eenvoudig product een superesthetische en elegante video kunt maken. Je kunt ze hier bekijken: Big Hug, Ploov and Homey.

Wat zijn de mindere kanten van het werk dat je moet accepteren?

Vroeger werkte ik bij een behoorlijk groot advocatenkantoor in Denemarken in een groot kantoor met veel werkgeversvoordelen, sociale activiteiten en een eigen kantoor samen met mijn team. Hier is het veel kleiner. Er is één ruimte, waar alles wordt gedaan: verkoop, marketing, service, reparatie en retour. Het is zowel goed als slecht. Goed omdat je weet wat er aan de hand is en een vinger aan de pols hebt over welke processen moeten worden geoptimaliseerd, maar het kan ook moeilijk zijn om iets voor elkaar te krijgen omdat er zoveel gebeurt en je snel afgeleid kunt zijn.

Als je de twee rollen met elkaar vergelijkt, wat zijn de grootste verschillen wat jou betreft?

Afgezien van het voor de hand liggende: verschillende industrieën, verschillende producten / diensten, verschillende grootte, ik zou zeggen dat het grootste verschil voor mij de impact was. In mijn huidige functie kan ik vrijwel direct de impact van de wijzigingen, de inhoud en de campagnes die we maken volgen in de verkoop, in de analyse en in de cijfers.

In mijn vorige rol had ik geen idee hoe bijvoorbeeld de 50-pagina Powerpoint-presentatie of pitch ging. Hebben we de klant gekregen? Hebben we nieuwe leads gekregen? Geen idee of het werk dat ik deed een verschil maakte of gewoon pluis was. En voor mij was het frustrerend dat er geen manier was om de inhoud die we maakten op te volgen of te volgen.

Een ander groot verschil voor mij is de snelheid. In mijn huidige functie omdat het een klein bedrijf is met een ondernemersmentaliteit. Er is een zeer korte weg van idee naar uitvoering. Wanneer we een idee krijgen, bespreken we het en dan doen we het. We testen, proberen en falen. En als het werkt, houden we het en doen we er meer van. Ik hou van die manier van werken. In mijn vorige functie voelde ik dat alles langzaam ging en het was moeilijk om nieuwe ideeën te introduceren of iets te veranderen, een stap vooruit, twee stappen achteruit.

Wat heeft jouw voorkeur: werken voor een klein of groot bedrijf?

Op basis van wat ik heb meegemaakt in de laatste 6 maanden, in een klein bedrijf met grote impact, zou ik nu opnieuw voor een soortgelijk bedrijf en mentaliteit gaan. Ik heb het gevoel dat ik de afgelopen 6 maanden zoveel meer heb geleerd en ontwikkeld vergeleken met de afgelopen 3 jaar bij het advocatenkantoor. Het was super intens en een hele gave ervaring. En het heeft me veel vertrouwen gegeven dat ik vrijwel alles kan doen.

Wat raad je anderen aan die momenteel bij een groot bedrijf werken en een klein bedrijf overwegen?

Werken in een groot bedrijf is meestal veilig en minder riskant. Het salaris is goed, je hebt een team om je heen, er is een duidelijk proces van hoe dingen worden gedaan en wie wat doet. Er zijn allerlei benefits en bij veel grote bedrijven ook veel sociale activiteiten. Wanneer je naar een kleiner bedrijf gaat, heb je dat waarschijnlijk niet allemaal. Dat vind ik zelf helemaal niet erg. Voor mij is het belangrijker dat ik het gevoel heb dat mijn werk wordt gewaardeerd en impact heeft.

In een kleiner bedrijf krijg je meer zeggenschap en kan je daardoor ook meer impact maken. Mijn advies zou zijn om ruimdenkend te zijn en bereid te zijn om ​​risico’s te nemen. All the magic happens outside your comfort zone?

Wil jij net als Mette een succesvolle carrièreswitch maken? Met Jobfitters loopbaankit kunnen wij jou de tools en inzichten geven om dit te doen!

Herken jij je in het verhaal van Mette? Of ben je geïnspireerd? Laat het haar in het reactieveld onderaan de pagina weten, dat vindt ze vast leuk!

ENGLISH TEXT 


Mette (27) experiences a world of difference between her marketing role at a law firm and her current role at a startup.    

Can you tell us something about your previous job as a marketing employee at the law firm?    

I worked as a communication and marketing manager at a medium-sized international law firm. I have gained hands-on experience and achieved results in multiple marketing and communication disciplines to create awareness and tell the story of a strong legal player in the Nordic countries through: content marketing, storytelling and CSR.   

It was a traditional multifunctional communication position, where I did a lot of copywriting for various formats, including: press releases, newsletters, sales material, social media and website (SEO). I also made visuals and graphic images to support the articles for all formats. During that time I worked a lot with external journalists, graphic designers, web developers, publishers and video editors to manage a variety of projects.    

I have also advised partners and lawyers on: Media, communication and sales, and crisis communication. 

What are you doing now?    

Now I work for an e-commerce startup that designs, produces and sells infrared cushions online. Again I am the marketing manager. This role is much more versatile than my previous marketing position. Now I work together with strategy, I produce content, I manage campaigns and I am working daily to improve the entire customer journey from awareness to sales.     

Because I am responsible for such a broad spectrum, my daily activities are also very diverse. No two days are the same. And since I work for a startup with a small team, I also help others where needed. Especially in the high season from October to December. Then it really is “all hands on deck”. For example, one day I am preparing a Black Friday campaign and the next day I am replenishing the stock in a warehouse. 

What do you like about your current job?    

I like that there is a short distance from idea to implementation and there is room to be creative. We get an idea in the morning; we implement it the same or the next day. And I really like that I can see and follow the impact of what I do based on sales, conversion, visitors and analysis. This is something that makes me feel that what I am doing is of value because it makes a difference to the company.   

I would say that there are two projects in particular that I am very proud of. The first is the production of the brand film, which is used as a full-length and short clip in Facebook advertisements. It was a fun and challenging process, from brainstorming across a storyline, to planning and finding actors and a location, running the recording day and, supervising the editing. I am very happy with the result and the collaboration with the production team. The second project, which I am very happy with, is the three product videos that I made together with an extremely good and professional videographer, who also helped us with the brand film. It’s just amazing how you can turn a fairly simple product into a super aesthetic and elegant video. You can view them here: Big HugPloov and Homey

What are the lesser sides of the work that you have to accept?    

I used to work at a fairly large law firm in Denmark in a large office with many employer benefits, social activities and my own office with my team. It is much smaller here. There is one space where everything is done: sales, marketing, service, repair and returns. It is both good and bad. Good because you know what’s going on and have a finger on the pulse about which processes need to be optimized, but it can also be difficult to get something done because so much is happening and you can be easily distracted. 

If you compare the two roles with each other, what are the biggest differences in your opinion?    

Aside from the obvious: different industries, different products / services, different sizes, I would say the biggest difference for me was the impact. In my current position I can almost immediately follow the impact of the changes we make in the data results.   In my previous role I had no idea how, for example, the 50-page PowerPoint presentation or pitch went. Did we get the customer? Did we get new leads? No idea if the work I did made a difference or was just fluffy. And for me it was frustrating that there was no way to track or follow the content we created.   Another big difference for me is the speed. In my current position it is much faster because it is a small company with an entrepreneurial mentality. There is a very short path from idea to implementation. When we get an idea, we discuss it and then we do it. We test, try and fail. And if it works, we love it and we do more of it. I love that way of working. In my previous position I felt that everything was slow and it was difficult to introduce new ideas or to change something, one step forward, two steps back. 

What do you prefer: working for a small or large company?    

Based on what I have experienced in the last 6 months, in a small company with great impact, I would now again go for a similar company and mentality. I feel that I have learned and developed so much more in the last 6 months compared to the last 3 years at the law firm. It was super intense and a very cool experience. And it has given me great confidence that I can do almost anything. 

What do you recommend to others who currently work for a large company and are considering a small company?  

Working in a large company is usually safe and less risky. The salary is good, you have a team around you, there is a clear process of how things are done and who does what. There are all kinds of benefits and with many large companies also many social activities. When you go to a smaller company, you probably don’t have it all. I don’t mind that at all. It is more important to me that I feel that my work is appreciated and has an impact.   In a smaller company you get more say and therefore you can make more impact. My advice would be to be broad-minded and willing to take risks. All the magic happens outside of your comfort zone? 


Interessant? Deel de post!

Ben jij klaar voor een nieuwe richting in je carrière?

Download dit carrièreswitch stappenplan om vanaf nu meer voldoening uit je werk te halen.

Over de schrijver
Marjolein Broekhuisen
Aangenaam. Mijn naam is Marjolein Broekhuisen en ik ben initiatiefnemer van carrièreswitch platform The Jobfitters. Het is mijn missie om mensen te helpen een baan te vinden waar ze blij van worden. Met The Jobfitters wil ik mensen inspireren over wat er allemaal mogelijk is en praktische handvatten bieden om een switch te kunnen en durven maken. Ik werk samen met een specialistisch team om onze bezoekers en klanten te verrassen met informatieve en leuke content en relevante diensten voor als je een carrièreswitch overweegt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *